Inzendingen

Ga naar inloggen of Registeer om een manuscript te kunnen inzenden.

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van de inzendingsprocedure moeten auteurs verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.
 • De inzending is nog niet eerder gepubliceerd, noch is het onder beoordeling bij een ander tijdschrift (tenzij een verklaring is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
 • Het bestandsformaat van de inzending is Open Document Format (open Office), Microsoft Word, RTF of Wordperfect.
 • De auteur beschikt over de rechten op de eventuele afbeeldingen en kan de toestemming tot publicatie in druk en online op eenvoudig verzoek van de redactie aantonen.
 • Waar mogelijk zijn URLs voor de referenties meegeleverd.
 • De tekst is enkelvoudig gespatieerd, gebruikt een 12-punts lettertype, gebruikt schuingedrukt in plaats van onderstreept (behalve bij URL adressen) en alle illustraties, figuren en tabellen zijn in de tekst geplaatst en niet achteraan.
 • De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals genoemd in de Richtlijnen voor auteurs, die te vinden zijn in Over dit Tijdschrift.

Richtlijnen voor auteurs

Auteurs die een bijdrage wensen in te sturen voor opname in V&M wordt verzocht hun bijdrage te conformeren aan de hiernavolgende richtlijnen en stylesheet. Dit is van belang voor een probleemloos productieproces.

 

Algemeen

Het insturen van een manuscript houdt de bevestiging in dat het om een originele, nog niet eerder gepubliceerde bijdrage in het Nederlands gaat die nergens anders ter publicatie werd aangeboden.

De maximale lengte van een bijdrage is 10.000 woorden, inclusief bronnen en noten. Rapporteringen van lopend onderzoek, en verslagen van studiedagen, congressen en colloquia zijn niet langer dan 3.000 woorden. Langere bijdragen die de 10.000 woorden overstijgen, kunnen pas ingestuurd worden na consultatie met de redactie

 

Insturen van bijdragen

Bijdragen voor V&M worden enkel via het Open Journal Systeem van het tijdschrift aangeboden. Hiervoor dienen de auteurs zich te registreren via http://www.verslagenenmededelingen.be en een 5-stappen procedure doorlopen.

Auteurs die hierbij problemen ondervinden kunnen een beroep doen op de assistentie van de redactiesecretaris. <vm@kantl.be>

Productie

De volledige productie van V&M verloopt via het Open Journal Systeem: van het insturen van de bijdragen over de peer review en de redactie van de teksten tot de correctie van de proeven en de publicatie van de bijdrage. Auteurs worden per email op de hoogte gehouden van de status van hun bijdrage. Door in te loggen op de website van het tijdschrift kunnen auteurs het productieproces van hun bijdrage volgen.

http://www.verslagenenmededelingen.be

 

Checklist ter voorbereiding van inzending

Als onderdeel van het inzendingsproces wordt de auteurs verzocht te verklaren dat hun inzending voldoet aan de volgende richtlijnen. Inzendingen kunnen geretourneerd worden als ze daar niet aan voldoen.

 1. De inzending is nog niet eerder gepubliceerd, noch is het onder beoordeling bij een ander tijdschrift (tenzij een verklaring is gegeven bij Opmerkingen voor de redacteur).
 2. Het bestandsformaat van de inzending is Open Document Format (Open Office), Microsoft Word, RTF of Wordperfect.
 3. De auteur beschikt over de rechten op de eventuele afbeeldingen en kan de toestemming tot publicatie in druk en online op eenvoudig verzoek van de redactie aantonen.
 4. Waar mogelijk zijn URLs voor de referenties meegeleverd.
 5. De tekst is enkelvoudig gespatieerd, gebruikt een 12-punts lettertype, gebruikt schuingedrukt in plaats van onderstreept (behalve bij URL adressen) en alle illustraties, figuren en tabellen zijn in de tekst geplaatst en niet achteraan.
 6. De tekst voldoet aan de stilistische en bibliografische eisen zoals genoemd in de stylesheet (zie verder).

 

Verklaring van auteursrecht

Auteurs die willen publiceren in V&M, onderschrijven de volgende voorwaarden:

 1. Auteurs behouden de auteursrechten en geven het tijdschrift het recht van eerste publicatie van het werk onder een Creative Commons Attribution Licentie die anderen het recht geeft het werk te delen onder vermelding van het auteurschap van het werk en de eerste publicatie in dit tijdschrift.
 2. Auteurs mogen afzonderlijke contractuele overeenkomsten aangaan voor het niet-exclusief verspreiden van de door het tijdschrift gepubliceerde versie van het werk (bv. plaatsing in een institutionele repository of publicatie in een boek), onder vermelding van de eerste publicatie in dit tijdschrift.
 3. Auteurs hebben het recht en worden aangemoedigd om hun werk online beschikbaar te stellen (bv. in institutionele repositories of op hun eigen website) voorafgaand aan en gedurende de inzending, aangezien dat kan leiden tot productieve discussies, sneller en meer citaties van het gepubliceerde werk (Zie The Effect of Open Access).

 

Stylesheet

Samenvatting/Abstract

Elke bijdrage is vergezeld van een abstract in het Nederlands én in het Engels van telkens 250 woorden of minder. De abstracts geven een beknopt overzicht van de bijdrage en vermelden de voornaamste conclusie.

 

Paragrafen en alinea's

Paragrafen en alinea's worden van elkaar gescheiden door een witregel. Geen enkele paragraaf of alinea wordt ingesprongen.

 

Titels en ondertitels

Alle titels en ondertitels zijn genummerd volgens het volgende schema:

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
2.
2.1.
etc.

 

 • Titels van het eerste niveau worden vet en in klein kapitaal gezet.
 • Titels van het tweede niveau worden vet en romein gezet.
 • Titels van het derde niveau worden cursief gezet (niet vet).

 

Spelling

De gehanteerde spelling is die van de meest recente Woordenlijst der Nederlandse Taal. Voor de Engelstalige gedeeltes wordt de Oxford spelling gebruikt.

 

Spaties

Gebruik nergens dubbele spaties, ook niet na een leesteken. Voor en na een gedachtestreep staat er een spatie. Voor een beletselteken staat er geen spatie.

 

Cursief

 • Titels van boeken, tijdschriften, organisaties, instituten etc. worden gecursiveerd, alsook woorden en concepten die voorwerp van discussie zijn, woorden in een vreemde taal, geijkte uitdrukkingen in het latijn, en woorden die benadrukt worden.
 • o.c., idem, ibidem in voetnoten worden gecursiveerd.
 • i.c., i.e., ca. worden niet gecursiveerd

 

Zie verder voor het gebruik van cursief in de literatuurlijst.

 

Vet

Behalve voor titels van het eerste en het tweede niveau en in de literatuurlijst, wordt het gebruik van vet in de tekst afgeraden.

 

Computerprogramma's

Namen van computerprogramma's, programmeertalen etc. worden in kapitalen weergegeven.

 

Afkortingen

 • Afkortingen worden gevolgd door een punt en een spatie, vb. m.a.w., vb., ca.
 • Initialen worden gevolgd door een punt en een spatie, vb. G. De Schutter, S. Streuvels. Na dr., prof., em., lic. Mr., H., Mw. etc. staat er een punt en een spatie, vb. Prof. dr. em. G. De Schutter.
 • Acroniemen worden zonder punt weergegeven in kapitalen, vb. KANTL, XML.
 • De eerste maal dat een acroniem in de tekst verschijnt, wordt die tussen ronde haken voluit geschreven. De eerste keer kan ook de volledige vorm worden gegeven met het acroniem tussen ronde haken, vb. KANTL (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren) of Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL).

 

Getallen

 • Getallen onder 100 en vage omschrijvingen (vb. een tweehonderdtal) worden voluit geschreven.
 • Precieze getallen, resultaten van metingen en getallen boven 100 worden met cijfers weergegeven.
 • Duizendtallen worden aangegeven met een punt (vb. 12.000).
 • Rangtelwoorden worden voluit geschreven, tenzij het om tijdsaanduidingen gaat, dan mag de vorm met cijfers worden gebruikt (vb. Twaalfde, twaalfde eeuw, 12de eeuw).
 • Procenten worden aangeduid met een getal en het procentteken % zonder spatie tussen de twee (vb. 25%).

 

Lijsten

Lijsten in de tekst kunnen geordend of ongeordend zijn. De items in geordende lijsten worden voorafgegaan door een oplopend cijfer gevolgd door een punt. Geordende lijsten binnen geordende lijsten maken gebruik van kleine letters binnen ronde haakjes voor hun ordening. De items in ongeordende lijsten worden voorafgegaan door een liggend streepje of een bolletje. Gebruik de opties van je tekstverwerker hiervoor. Een lijst wordt van de tekst gescheiden door een witregel voor en na de lijst. De lijst wordt ingesprongen. Als de items van de lijst volledige zinnen zijn, dan beginnen die met een hoofdletter en eindigen op een punt of een vraagteken. Als de items van een lijst woorden of woordgroepen zijn zonder zinsverband, dan beginnen die met een kleine letter en worden die niet gevolgd door een leesteken. Vb:

 

 • een
 • twee
 • drie
 • De vierde optie is pas mogelijk als de derde optie is vervuld.

 

 

 1. Een
  1. a
  2. b
  3. c
 2. twee
 3. drie
 4. De vierde optie is pas mogelijk als de derde optie is vervuld.

 

Transcriptie van primaire bronnen

 • Doorhalingen worden alsdusdanig weergegeven (dus doorstrepen in de tekst)
 • Onderstrepingen en dubbele onderstrepingen worden alsdusdanig weergegeven (dus onderstrepen in de tekst)
 • Toevoegingen worden tussen schuine strepen gezet (/.../).
 • Toevoegingen binnen toevoegingen worden tussen dubbele schuine strepen gezet (/...//...//.../).

 

Afwijkende methoden van transcriptie worden in voetnoot of in de tekst verklaard.

 

Tabellen

Tabellen worden in de tekst weergegeven. Maak hiervoor gebruik van de tabelfuncties van de tekstverwerker. Elke tabel krijgt als onderschrift het woord 'Tabel' bij zich met een oplopend nummer gevolgd door een dubbele punt. Na de dubbele punt komt een verklarend bijschrift in cursief dat begint met een hoofdletter en eindigt op een punt. Vb. Tabel 1: De verkoop van tekstedities in Vlaanderen.

 

Listings

Listings worden gebruikt om bijvoorbeeld stukken programmacode weer te geven. Een listing verschijnt in een tekstkader en krijgt als onderschrift het woor 'Listing' bij zich met een oplopend nummer gevolgd door een dubbele punt. Na het dubbele punt komt een verklarend bijschrift in cursief dat begint met een hoofdletter en eindigt op een punt. Vb. Listing 2: Dalf codering voor de header van een brief.

 

Illustraties

Een maximum van 6 illustraties per bijdrage is toegelaten. Illustraties worden bij het indienen van de bijdrage opgeladen in het Open Journal Systeem van het tijdschrift in ongecomprimeerd TIFF-formaat of in een ander gangbaar bestandsformaat (Jpeg, Jpeg2000, PNG) met een resolutie van minimum 300dpi. Illustraties kunnen ook apart worden aangeleverd. Kies als bestandsnaam je familienaam en een oplopend cijfer van 1-6 in de volgorde waarin de illustraties opgenomen moeten worden. vb. "vanhoutte3.tif" is de derde illustratie van het artikel van Vanhoutte. De illustratie wordt ook in een gecomprimeerd Jpeg formaat op de juiste plaats in de tekst ingevoegd. In de tekst wordt tussen vierkante haakjes aangeven waar de illustratie bij benadering moet komen m.b.v. de bestandsnaam. vb. [vanhoutte3]. Aan het eind van het artikel, op een apart blad, wordt voor elke illustratie een bondig onderschrift voorzien. Het onderschrift bestaat uit het afgekorte woord 'Fig.' met een oplopend cijfer en gevolgd door een dubbele punt. Na het dubbele punt komt een verklarend bijschrift in cursief dat begint met een hoofdletter en eindigt op een punt. Vb.

 • Onderschriften
  • Fig. 3: Het kladhandschrift van De teleurgang van den Waterhoek.
  • Fig. 4: Het nethandschrift van De teleurgang van den Waterhoek.

 

Tevens wordt voor elke illustratie apart een verantwoording meegegeven waar nodig (archief, map-nummer, plaatsingsnummer etc). Vb:

 • Verantwoording
  • Fig. 3: AMVC-Letterenhuis, A123/H2, 12345/678

 

Eventuele rechten op de afbeeldingen worden vooraf door de auteur geregeld. De auteur kan op eenvoudig verzoek van de redactie de toestemming tot publicatie leveren. Deze toestemming moet gelden zowel voor druk als in de Open Access elektronische vorm.

 

Citaten

Citaten worden aangeduid met enkele aanhalingstekens. Citaten binnen citaten worden aangeduid met dubbele aanhalingstekens. Lange citaten die over meer dan vijf regels lopen, worden zonder aanhalingstekens ingesprongen in de tekst tussen twee witregels. Citaten gaan altijd vergezeld van referenties in proza of volgens het referentiesysteem (zie verder).

 

Referentiesysteem

Referenties aan publicaties in de tekst of in de voetnoten worden conform het Harvard systeem gezet. Hiervoor worden referenties in de tekst tussen ronde haken gezet en aangegeven met de naam van de auteur, het jaar van publicatie en eventueel de bedoelde pagina. Alle delen worden van elkaar gescheiden door een komma. Verschillende referenties worden van elkaar gescheiden met een kommapunt. vb. (Mathijsen, 1995; Geeraerts, 1989, p. 45; Van den Branden et al., 2005; De Schutter & Geerts, 2001).

 

Kruisverwijzingen

Kruisverwijzingen in de tekst moeten als volgt worden aangegeven:

 • zie Sectie 2.5.
 • zie Appendix .
 • zie Fig. 2.

 

Overige stijlrichtlijnen

& moet voluit geschreven worden als 'en', behalve in de literatuurlijst bij de opsomming van auteurs en bij referenties aan literatuur (zie eerder voor voorbeelden).

Aan het begin van een zin wordt 'Figuur' voluit geschreven wanneer gerefereerd wordt aan een afbeelding in de tekst. vb. Figuur 2 geeft aan dat (...), maar Zoals Fig. 2 aantoont (...)

 

Voetnoten

 • Worden spaarzaam gebruikt.
 • Gebruik de optie 'voetnoten' van je tekstverwerker.
 • De voetnootaanduidingen in de tekst komen altijd na het leesteken.
 • Voetnoten bestaan nooit uitsluitend uit bibliografische referenties. Daarvoor wordt het referentiesysteem gebruikt (zie eerder).
 • Verwijzingen naar publicaties in voetnoten gebeuren volgens het referentiesysteem (zie eerder).
 • Verwijzingen naar brieven volgens volgende structuur: Brief, 22/4/1927, Stijn Streuvels aan Emmanuel De Bom, AMVC-Letterenhuis, S935/B1, 60960/721.
 • Verwijzingen naar websites: <http://www.kantl.be> [27 april 2011]. (met de datum van laatste consultatie tussen vierkante haken).
 • Gebruik waar mogelijk de termen 'o.c., idem, ibidem.'

 

Literatuurlijst

In de literatuurlijst worden enkel werken opgenomen waaraan wordt gerefereerd in de tekst. De literatuurlijst wordt voorafgegaan door de ongenummerde titel 'Literatuurlijst' in vet.

De lijst is alfabetisch volgens het Belgische systeem. Dat betekent dat 'Van den Branden' voorkomt onder de V en niet onder de B zoals in het Nederlandse systeem, 'De Geest' onder de D, Van Hulle onder de V. Als er meerdere publicaties van één auteur worden opgenomen, dan worden die chronologisch gerangschikt. Als er meerdere publicaties met hetzelfde publicatiejaar worden opgenomen van één auteur, worden ze alfabetisch geordend volgens de volgorde van voorkomen in de tekst (2005a, 2005b, 2005c). Werken van één auteur worden voor werken van meerdere auteurs vermeld. Als een online publicatie wordt vermeld, moet de volledige URI worden gegeven en de datum waarop de publicatie voor het laatste werd geraadpleegd tussen vierkante haken. Van een boekpublicatie of een publicaties in een boek wordt altijd de plaats en de uitgever vermeld.

Volg de onderstaande voorbeelden voor de lay-out van de bibliografische gegevens.

 • Buelens, G. (2001). Van Ostaijen tot heden. Zijn invloed op de Vlaamse poëzie. Nijmegen/Gent: Van Tilt/KANTL.
 • De Schutter, G. (1976). 'De bouw van de Nederlandse zin. Beschrijving en voorstel tot beregeling.' Verslagen en mededelingen KANTL, 86/2: 165-282.
 • Hermans, T. (1985). 'Images of Translation. Metaphor and Imagery in the Renaissance Discourse on Translation.' In Hermans, T. (red.), The Manipulaton of Literature. Studies in Literary Translation. London/Sydney: Croom Helm, pp. 103-135.
 • Terras, M. (2005). 'Reading the Readers. Modelling Complex Humanities Processes to Build Cognitive Systems.' Literary and Linguistic Computing, 20/1: 41-59. Advanced Access gepubliceerd op 22 februari 2005. doi: 10.1093/llc/fqh042.
 • Van der Auwera, J. & Vandeweghe, W. (red.) (1984). Studies over Nederlandse partikels. Antwerp Papers in Linguistics 35. Wilrijk: UIA.
 • Van Hulle, D. (1999a). Textual Awareness. A Genetic Approach to the Late Works of James Joyce, Marcel Proust, and Thomas Mann. PhD thesis. Antwerpen: Universiteit Antwerpen (UIA).
 • Van Hulle, D. (1999b). 'Authenticity or Hyperreality in Hypertext Editions. Notes Towards a Searchable Recherche.' Human IT, 1: 227-244. <http://www.hb.se/bhs/ith/1-99/dvh.htm> [24 april 2010].
 • Van Hulle, D. (2000). 'Hypertext and the Encyclopaedic Novel. Joyce's Finnegans Wake and Thomas Mann's Doktor Faustus.' In Deegan, M. & Short, H. (red.), DRH99: Selected papers from Digital Resources in the Humanities 1999, King's College London, September 1999. London: Office for Humanities Communication, pp. 25-33.
 • Van Hulle, D. (in druk). 'Authorial Translation. The Case of Samuel Beckett's Stirrings Still/Soubresauts.' In Unsworth, J., O'Brien O'Keeffe, K. & Burnard, L. (red.), Electronic Textual Editing. New York: MLA. http://www.tei-c.org/Activities/ETE/Preview/vanhulle.xml> [24 april 2005].
 • Van Hulle, D. & Vanhoutte, E. (red.) (1999). In het Klad. Tekstgenetische studies. Antwerpen: AMVC.

Privacy verklaring

De namen en e-mailadressen opgegeven aan dit tijdschrift worden uitsluitend gebruikt voor de gestelde doelen van het tijdschrift en worden niet voor enig ander doel of aan enige andere partij ter beschikking gesteld.