Meneer Vissers helse lijstjes: een analyse van de literaire lijsten in de roman van Vestdijk

  • Evelien Neven

Samenvatting

Van de wekelijkse boodschappenlijst tot catalogi en woordenboeken: de lijst is in diverse contexten een handig hulpmiddel voor de organisatie van informatie. Bovendien vormt ze een elementaire beschrijvingstechniek. Ondanks de schijnbare eenvoud van de lijstconstructie, vertoont ze variabele formele en semantische karakteristieken en uiteenlopende functies.
Om literaire lijsten te lezen en te interpreteren, wordt een drieledig semiotisch model voorgesteld dat rekening houdt met de vormelijke, inhoudelijke en functionele diversiteit en met de ruimere narratieve context waarin de lijst is ingebed. Vervolgens wordt dat leesmodel toegepast op Vestdijks Meneer Visser’s Hellevaart (1934).

De casestudy toont aan dat de lijst een multi-inzetbaar medium is dat een bijzondere samenhang vertoont wat betreft syntaxis, semantiek en pragmatiek. Ze kan in een compacte vorm zowel referentiële als narratologische informatie bevatten en zo invloed uitoefenen op onder meer de karakterisering, het tijdsverloop en het handelingenpatroon in de roman. Verder kan ze ideologische kennis verspreiden en zo een werkelijkheidseffect creëren of net tegengaan. De lijst zorgt er hoe dan ook voor dat de lezer nauwer betrokken geraakt bij de verhaalwereld.

Abstract:

From the weekly shopping list to complex catalogues or dictionaries: the list is both an ubiquitous tool to organize information and an elementary technique for description. In spite of its seemingly simple structure, the list shows multiple formal, semantic and pragmatic characteristics.

To read and analyze those lists in a literary context, I am proposing a threefold semiotic framework that takes into account the narrative background in which the lists are embedded. Next, that reading model is tested in a case study on Vestdijk’s Meneer Visser’s hellevaart (1934).

The case study shows the list to be a multifunctional medium that carries narratological information and influences characterization, spatio-temporal characteristics and plot. Furthermore it possibly contains ideological information in order to create or obstruct an effect of reality. The list in any case ensures readers to get strongly immersed in the storyworld.

Gepubliceerd
2018-05-16