Meer melk dan vlees? Sporen van Hendrik Conscience in Engeland en Amerika

  • Koen Calis

Samenvatting

De populariteit van de Vlaamse schrijver Hendrik Conscience (1812-1883) in Engeland en Amerika in de negentiende eeuw, was verbonden met nieuwe vormen van lezen en lectuurverspreiding, alsook met de maatschappelijke vragen die deze evolutie opriep. Reeksen als The Amusing Library van de Londense uitgever Lambert & Burns of het New Yorkse Dunigan's Home Library vormden een kanaal bij uitstek om zijn werk naar nieuwe lezersgroepen te verspreiden. Tegelijk bepaalden ze zijn positie in het repertoire en zijn internationale en nationale status. Dezelfde leeshonger, sterk aanwezig in Hugo Van Craenhove, figureerde in het Amerikaanse katholieke Brownson's Quarterly Review als uitgangspunt voor een reflectie over de popularisering van kennis en onderwijs. Blijkbaar gaven de eerder conservatieve keuzes die Conscience maakte in functie van de Vlaamse markt, een zwak literair systeem met sterke ethische en didactische normen, zijn werk een universele aantrekkingskracht voor gelijkaardige lezersgroepen in het buitenland.

Abstract

The popularity of the Flemish author Hendrik Conscience (1812-1883) in England and America in the nineteenth century was related to new ways of reading and book distribution, as well as to ideological concerns with this evolution. Connecting his work to new audiences, series such as The Amusing Library published in London by Lambert & Burns or the New York Dunigan's Home Library were an important channel. At the same time they defined his position within the repertoire and added to his international and national status. The same appetite for reading, significantly present in Hugo Van Craenhove, led the catholic Brownson's Quarterly Review to reflect upon the popularization of knowledge and education. It seems that the rather conservative choices Conscience made with respect to the Flemish market, a weak literary system conditioned by strong ethical and didactic tendencies, gave his work a universal appeal to similar audiences abroad.

Gepubliceerd
2014-10-20