Een verbrokkelende grammatica?

Over de “nadelen” van de constructiegrammatica volgens Van de Velde en Van der Horst

  • Timothy Colleman Universiteit Gent

Samenvatting

In deze repliek ga ik kort in op de drie “nadelen” van de constructiegrammatica die door Van de Velde en Van der Horst kort worden geschetst, nl. dat de benadering geen falsifieerbare beperkingen oplegt aan wat als een constructie mag gelden, dat het voorgestelde grammaticale model weinig spaarzaam is, en dat er in het constructiegrammaticale onderzoek een nogal eenzijdige interesse is voor lexicale halffabricaten. Ik voer aan dat de geformuleerde kritiek enigszins kort door de bocht is.

Gepubliceerd
2021-08-18