Mannen onder elkaar

Het selectieve engagement van Virginie Loveling

  • Ludo Stynen

Samenvatting

Samenvatting: Mannen onder elkaar. Het selectieve engagement van Virginie Loveling

Virginie Loveling was een scherp waarnemer en had, niet alleen in haar literair werk, uitgesproken meningen. Ze verdedigde haar opvattingen echter niet alle met evenveel klem. Zij zag het sociale onrecht en de onverschilligheid van de rijken. Ze maakte deel uit van de Vlaamse beweging, maar zag hoeveel kwaad sommige tenoren ervan de beweging deden. Ze was overtuigd van de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, maar beschreef relaties vooral in termen van dominantie en ondergeschiktheid. De onafhankelijke en zelfbewuste Loveling paste zelf allerminst in het burgerlijke paradigma waarmee haar karakters soms worstelden. Ondanks haar herhaalde pleidooien voor ideologische tolerantie nam ze in haar eerste romans bijzonder fel stelling voor de liberale politiek en de vrijzinnigheid. Uitspraken waar ze later geen woord van terugnam. Omdat haar liberale en democratische vrienden en collega’s algemeen haar opvattingen deelden of ze haar die tenminste niet kwalijk namen, omdat die vrienden ideologisch vaak minder strijdvaardig waren, waardeerden ze Loveling als een van hen.

 

Abstract: One of the guys. The selective commitment of Virginie Loveling

Virginie Loveling was a keen observer and she cherished outspoken opinions, not only in her literary work. She did not, however, advocate her different views with the same vigour. She saw social injustice and the indifference of the wealthy. She was part of the Flemish movement, but noticed the harm inflicted by many of its leaders. She was convinced of the equality of men and women, but she described relations mainly in terms of dominance and subjection. The independent and self-assertive Loveling did not at all fit into the bourgeois paradigm with which many of her characters struggled. Despite her repeated plea for ideological tolerance, her first novels were vigourously in favour of liberal politics and freedom of thought.  In later years she would not take back a word of what she wrote earlier. As her liberal and democratic friends and colleagues shared most of her opinions, or at least did not mind them, they valued Loveling as one of them. Especially because those friends were often less combative ideologically.

Biografie auteur

Ludo Stynen
Filoloog en publicist. Recensies van Vlaamse en Zuid-Afrikaanse literatuur. Auteur van biografieën van R. en V. Loveling, L. Zielens, A. Bergmann, J.F. Willems.
Gepubliceerd
2024-05-28